JUDr. Jozef Grman, advokát

Jozef Grman ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977.
V rokoch 1979 – 1989 pôsobil ako podnikový právnik v Bratislavských automobilových závodoch, š.p. v Bratislave, z toho od roku 1984 ako vedúci právneho odboru.
V rokoch 1989 - 1990 pôsobil ako arbiter na Krajskej štátnej arbitráži v Bratislave a v rokoch 1990 – 1991 ako vedúci legislatívneho odboru Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky. Od roku 1991 až do roku 1993 pracoval ako vedúci legislatívno-právneho odboru v Zväze priemyslu Slovenskej republiky. Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako komerčný právnik. Od roku 2000 do roku 2009 pôsobil ako advokát.
Od 01.01.2009 pôsobí ako spoločník a konateľ advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS, s.r.o.
Ovláda ruský jazyk. Venuje sa najmä nekalosúťažnému konaniu, ochrane osobnosti fyzických osôb a dobrej povesti právnických osôb, zastupovaním klientov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov s osobitným dôrazom na nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.
V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod č. 0980.

JUDr. Ján Grman, PhD., advokát

Ján Grman ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006.
Prax advokátskeho koncipienta vykonával v čase od 01.07.2006 do 31.12.2009 v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Grmana v Bratislave a následne v spoločnosti GRMAN & PARTNERS, s.r.o.. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bol ku dňu 01.01.2010 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od 04.02.2010 pôsobí ako spoločník a konateľ advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS, s.r.o.
Od roku 2008 do roku 2012 pôsobil ako interný doktorand na ústave medzinárodného a európskeho práva, na fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole, kde po úspešnom obhájení dizertačnej práce získal titul PhD. V rámci pôsobenia na ústave medzinárodného a európskeho práva sa venoval najmä európskemu súťažnému právu a právu vnútorného trhu.
Ovláda anglický a nemecký jazyk. Venuje sa najmä právu obchodných spoločností, konkurzom a reštrukturalizácii, rodinnému právu a európskemu súťažnému právu.
V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod č. 5147.

Mgr. Pavol Tisaj, advokát

Pavol Tisaj ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2004.
Prax advokátskeho koncipienta vykonával od júla 2004 do decembra 2007 v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Grmana v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bol dňa 01.01.2008 zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Od januára 2008 do decembra 2008 vykonával advokáciu samostatne ako spolupracujúci advokát advokátskej kancelárie JUDr. Jozefa Grmana v Bratislave. Od januára 2009 je spoločníkom a konateľom advokátskej kancelárie GRMAN & PARTNERS, s.r.o. 
Ovláda anglický jazyk. Venuje sa najmä obchodnému právu s osobitným dôrazom na obchodné záväzkové vzťahy, záväzkovoprávnym vzťahom zo spôsobej škody vo všetkých právnych odvetviach, ochrane práv a oprávnených záujmov klientov z porušenia práv priemyselného vlastníctva.
V zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory je zapísaný pod č. 4624.