Naše služby

Advokátska kancelária GRMAN & PARTNERS vykonáva odborné právne poradenstvo, právnu pomoc, zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, vypracovanie právnych podaní, spracúvanie právnych analýz, správu majetku klientov. Svojim klientom poskytujeme komplexný servis, t.j. právny servis počínajúc vykonaním prvého úkonu vyplývajúceho z potreby klienta a končiac úplnou realizáciou zámeru klienta. Advokátska kancelária vykonáva svoju odbornú činnosť v sporových a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov predovšetkým v týchto právnych odvetviach:

1. obchodné právo

2. občianske právo

3. právo duševného vlastníctva

4. rodinné právo

5. pracovné právo

6. trestné právo

7. správne právo

8. Právo EÚ