Odmeňovanie

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len "vyhláška").

Podľa § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

V odmene nie je zahrnutá náhrada za čas strávený cestou pri realizácii úkonov mimo sídla advokátskej kancelárie a cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V súlade so znením Vyhlášky je možné s advokátom dohodnúť odmenu nasledovným spôsobom.